Wczesne wspomaganie rozwoju

Poradnia Harmonia od stycznia 2018 roku będzie organizowała bezpłatną terapię w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w wieku od urodzenia do rozpoczęcia nauki w szkole.

Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania prowadzone są indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną. W celu rozwijania kompetencji społecznych i komunikacyjnych zajęcia mogą być prowadzone w grupie liczącej maksymalnie 3 dzieci. Zajęcia realizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu.

Pomocą w ramach wczesnego wspomagania rozwoju mogą być objęte tylko dzieci posiadające opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Opinię taką wydają publiczne Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne (w Żyrardowie Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna znajduje się przy ul. Moniuszki 40). Jeśli dziecko nie posiada takiej opinii, rodzice lub prawni opiekunowie dziecka muszą wystąpić do publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z wnioskiem o wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Nasza Poradnia na podstawie takiej opinii, po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, obejmuje dziecko bezpłatną terapią.